Polityka prywatności dla aplikacji mobilnych

Privacy policy for mobile applications

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Grywit

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania aplikacji mobilnej na platformach Android, iOS. Pojęcia używane w Polityce Prywatności będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie aplikacji mobilnej Grywit.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Aplikacji. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail: info@grywit.pl
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Grywit.

 2. Administratorem Aplikacji jest Anna Jankowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GRYWIT Anna Jankowiak, z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk, posiadająca NIP: 5932269424, REGON: 364500350.

 3. Administrator Aplikacji na podstawie zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pełni rolę podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) co oznacza, iż  zbiera i przetwarza dane osobowe w imieniu Organizatora.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Organizator pełni rolę Administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

 5. Aplikacja dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób posiadających spersonalizowany link aktywacyjny do logowania i których adres e-mail jest wprowadzony przez Organizatora do bazy importu uprawnionych Użytkowników.

 6. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi Aplikacji danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności, a także po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych co nastąpi poprzez kliknięcie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda ta jest w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz Administratora Aplikacji.

 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie 7 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Dla celów, o których mowa w punkcie 7, a także w celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji Grywit na urządzeniach z systemem Android i iOS, należy po instalacji aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z:

  a. Przechowywania danych (w pamięci urządzenia) – na potrzeby instalowania aplikacji na urządzeniu;
  b. Dostępu do danych telefonu – np. w celu wysyłania plików do wykonywania zadań;
  c. Galerii zdjęć – na potrzeby wykonywania zadań;
  d. Aparatu telefonu – na potrzeby wykonywania zadań.

 10. Administrowanie serwerem odbywa się z użyciem protokołu SSH (Secure Shell)

 11. Aplikacja mobilna Grywit nie przetwarza plików cookies.

 12. Kliknięcie przez Użytkownika odpowiednich checkbox’ów podczas rejestracji będzie równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności i w Regulaminie.
§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator Aplikacji nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).

 2. Do danych automatycznych należą:
  a. nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej Grywit,
  b. identyfikator urządzenia w systemie Grywit

 3. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 4. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi Aplikacji do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.

 5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
§ 3 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie korzystania z Aplikacji, Administrator Aplikacji może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji

 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej mogą obejmować m.in.: adres e-mail, imię i nazwisko, przynależność organizacyjną, login, hasło, obrazy i zdjęcia, wizerunek, video.

 3. Użytkownik sam decyduje w jakim zakresie dane przekazuje za pośrednictwem Aplikacji. Nie podanie w.w danych nie wiążę się z żadnymi konsekwencjami.
§ 4 Dalsze podmioty przetwarzające

Zebrane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora Aplikacji celem realizacji usługi wybranej przez Organizatora. Wyjątkiem jest poniższy podwykonawca Administratora Aplikacji:

Artnet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, KRS 0000164315, NIP 5832050407 w zakresie przechowywania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany na fizycznym serwerze w Centrum Danych Artnet w Gdańsku znajdującym się przy ul Marynarki Polskiej 100 w Gdańsku;

§ 5 Przetwarzanie danych przez Google Play Store, Apple App Store

Dodatkowo Administrator  informuje, że niniejsza Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple App Store, za pośrednictwem których Użytkownicy pobierają aplikację Grywit. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store, Apple App Store oraz za przestrzeganie przez nie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 6 Prawa i obowiązki Administratora Aplikacji

 1. Administrator Aplikacji zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z:
  a. postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem Aplikacji a Organizatorem;
  b. poleceniami Organizatora;
  c. przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  d. przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administrator Aplikacji gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora Aplikacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, ale nie dłużej niż do zakończenia współpracy z Organizatorem.
§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać wycofania zgody, modyfikacji, zmiany, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia, przeniesienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji lub poprzez kontakt pod adresem info@grywit.pl

 3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator Aplikacji stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa i po wyrażeniu zgody przez Organizatora.

 4. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

 5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora Aplikacji zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.

 6. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres info@grywit.pl. Wniosek o skorzystanie z któregoś z wymienionych praw Administrator Aplikacji przekaże Organizatorowi celem jego rozpoznania. Administrator Aplikacji niezwłocznie poinformuje o decyzji Organizatora w przedmiocie realizacji praw Użytkownika. Jeśli wyślesz do nas ww. wniosek z adresu e-mail innego niż ten, na który zarejestrowano konto, możemy żądać dodatkowych informacji pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek. Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej