O nas

Jesteśmy na fali ciągłego doskonalenia

Grywit od lat prężnie rozwija się na rynku polskim i zagranicznym, oferując usługi w zakresie budowania zaangażowania i lojalności oraz wzrost efektywności realizacji celów poprzez aplikacje mobilne. Technologia Grywit posiada opinię innowacyjności na skalę międzynarodową dzięki połączeniu psychologii z technologią w najskuteczniejszym motywowaniu ludzi

Historia marki

Założycielką i pomysłodawczynią Grywit jest Anna Jankowiak. Wieloletnie doświadczenie w pracy w General Electric na stanowisku dyrektora zarządzającego w Pionie Informatyki, a także rola managera pozwoliła jej poznać potrzeby oraz oczekiwania Zarządu w zakresie produktywności, a także wyników osiąganych przez pracowników. Tradycyjne metody motywacji nie przynosiły rezultatów, dlatego w 2010 roku postanowiła wprowadzić w życie nowoczesny program, który w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia zaangażowania, efektywności i integracji pracowników, a przez to również do szeregu oszczędności oraz wzrostu wyników w firmie.

Grywit już teraz może poszczycić się wieloma nagrodami i nominacjami. Jesteśmy uznawani za ekspertów w dziedzinie grywalizacji i częstymi prelegentami na ogólnopolskich czy międzynarodowych konferencjach.

Posiadamy opinię o innowacyjności technologii na skalę międzynarodową

„Wdrażanie technologii Grywit jest innowacyjne na skalę międzynarodową, która powinna zostać wprowadzona jak najszybciej na rynek, aby rewolucjonizować dzisiejsze usługi (…) w celu wywołania innowacji, wydajności lub zaangażowania”.

Politechnika Gdańska

Nagrody i wyróżnienia

Gamification Specialist
of the Year in Europe

Innowacje
Polish Market

Złote Skrzydła
HR Innovations

Strong Woman in IT - Global Edition w latach 2021 - 2023

Bizneswoman Roku
w latach 2017 – 2022 *

Startup Roku 2017​ *

Innovation 2018
w ARP

ABSL Startup Challenge

Diversity Role Model of the Year in Poland for the Central European Startup Awards w latach 2022 – 2023 *

Ecosystem Hero of the Year in Poland for the Central European Startup Awards w latach 2022 – 2023 *

Wystąpienie podczas
TEDx Smart & Healthy i dostarczenie aplikacji na wydarzenie

* nominacje

Nasze realizacje

Chcesz zwiększyć zaangażowanie i produktywność pracowników w swojej firmie, a jednocześnie podnieść zyskowność prowadzonego biznesu? Dzięki naszym usługom zaobserwujesz nie tylko szybki wzrost sprzedaży. Używając nowoczesnych aplikacji do grywalizacji osiągniesz postawione sobie cele i zbudujesz nowe nawyki. Nasze programy z wykorzystaniem grywalizacji zwiększają motywację sprawdzą się w każdej branży – zapraszamy do współpracy!

Program lojalnościowy

Firma NAOS

 Celem było zwiększenie sprzedaży oraz zwiększenie lojalności i umocnienie pozycji marki wśród producentów kosmetyków. W programie ujętych było około 1000 osób.

Aplikacje eventowe
PMU Gold Conference

Cater pilarAT

TRENferencja

Celem grywalizacji podczas wydarzeń było między innymi zwiększenie zaangażowania w wydarzenie, a także zmotywowanie uczestników do networkingu, robienia zdjęć z prelegentami, partnerami oraz innymi uczestnikami, ale także zapisywania złotych myśli z prelekcji. W programach łącznie wzięło udział około 400 osób.

Promocja produktów firmy GrywIT Anna Jankowiak na rynkach zagranicznych.

Cel i planowany efekt projektu:
Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży IT/ICT, a przez to zwiększy osiągane przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki GrywIT. Udział w targach wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.] – 10 szt
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] – 500 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 500 000,00 zł

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 470 400,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 399 840,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100)

Termin realizacji:
01.11.2020 – 31.12.2023

Grywit Anna Jankowiak otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Cel projektu: Celem badań jest zweryfikowanie hipotezy, w której zakładamy, że gdy aplikacja grywalizacyjna będzie spersonalizowana pod użytkownika wzrośnie poziom zaangażowania, osiągane wyniki oraz wydłuży się czas poświęcony na aktywność w aplikacji.

Planowane efekty projektu:
1) Specyfikacja nowych funkcjonalności zapewniających personalizację aplikacji
2) Koncepcja aplikacji z nowymi funkcjonalnościami
3) Raport z przeprowadzonej pogłębionej analizy dotychczasowych danych oraz wybranie parametrów do analizy porównawczej
4) Prototyp – Pilotażowa aplikacja z nowymi zindywidualizowanymi funkcjonalnościami
5) Analiza statystyczna (porównawcza) przed wdrożeniem funkcji i po wdrożeniu na tym samym kliencie w tym samym przedziale czasowym
6) Analiza opinii osób badanych z ankiety satysfakcji klienta przed i po wdrożeniu nowych funkcji

Całkowita wartość projektu:  199950 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 149962,50 zł

wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej