Regulamin dla aplikacji mobilnych

Regulations for mobile applications

Regulamin korzystania z Aplikacji GRYWIT

§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji umieszczonej na platformie motywacyjnej „GRYWIT”, w szczególności reguluje prawa i obowiązki zarejestrowanych Uczestników korzystających z Aplikacji. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Uczestników. Korzystanie z Aplikacji następuje po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik korzystający z Aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Administratorem Aplikacji jest Anna Jankowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GRYWIT Anna Jankowiak, z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk, posiadająca NIP: 5932269424, REGON: 364500350. Administrator Aplikacji na podstawie zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pełni rolę podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) co oznacza, iż zbiera i przetwarza dane osobowe w imieniu Organizatora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Organizator pełni rolę Administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

Administrator aplikacji – Anna Jankowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GRYWIT Anna Jankowiak z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Sopockiej 7, 80-299 Gdańsk, posiadająca NIP 5932269424, REGON: 364500350.

Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna w Google Play oraz App Store stworzona przez GRYWIT, wykorzystywana do motywowania pracowników, konsumentów lub innych osób, oparta na grze.

Gra – zakres czynności podejmowanych przez Uczestników Aplikacji określony w niniejszym Regulaminie w ramach Aplikacji.

Uczestnik – pracownik Organizatora lub inna osoba upoważniona przez Organizatora, która otrzymała personalizowany link aktywacyjny, zaakceptowała Regulamin i jest uprawniona do korzystania z Aplikacji.

Arbiter – osoba wyznaczona przez Organizatora, uprawniona do akceptowania poprawności wykonania Zadań.

Misje specjalne – są to Zadania o charakterze specjalnym, z uwagi na ich zakres czy stopień trudności. Wykonywanie Misji specjalnych jest możliwe tylko i wyłącznie w chwili ich dostępności w sekcji „Misje” w Grze. Cel, zasady i czas trwania Zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Uczestnika w związku z ich wykonaniem podana jest w opisie każdego Zadania.

Zadanie – wykonanie przez Uczestnika określonej czynności potwierdzonej w Grze. Opis Zadania oraz liczba punktów możliwych do uzyskania przez Uczestnika w związku z jego wykonaniem, podana jest w opisie danego Zadania.

Punkty – wirtualne punkty przyznawane Uczestnikom za wykonywanie Zadań w Grze oraz za branie udziału w Misjach Specjalnych. Punkty wymieniane są na Nagrody w trybie opisanym w Regulaminie. Punktów można używać tylko i wyłącznie w Grze i w czasie trwania Aplikacji.

Nagrody – wyróżnienia dla Uczestników, które są przyznawane Uczestnikom w zamian za zdobycie określonej liczby punktów. Katalog Nagród pojawia się w odrębnej sekcji w Grze – sekcja „Nagrody”, w której Uczestnicy wybierają Nagrody, wymieniając je za określoną liczbę zdobytych Punktów. Nagrody przyznawane są przez Organizatora Aplikacji.

Odznaki – wirtualne wyróżnienia dla uczestników, które są przyznawane Uczestników w zamian za zdobycie określonej liczby punktów.

Organizator – klient na rzecz którego GRYWIT prowadzi Grę
§ 2. Zasady korzystania z Aplikacji, zdobywania Punktów i przyznawania Nagród.

Aplikacja działa poprawnie na systemach Android powyżej wersji 4.3 oraz iOS powyżej wersji 10.

W celu wzięcia udziału w grze, Uczestnik powinien aktywować dostęp do aplikacji, wysłany z adresu gra@grywit.pl, poprzez: potwierdzenia linku aktywacyjnego, ustawienie hasła, zaakceptowanie warunków korzystania z Aplikacji określonych w Regulaminie. Po wykonaniu powyższych czynności Gra będzie dostępna w App Store lub Google Play, którą należy zainstalować na urządzeniu. Korzystanie z Gry jest możliwe po zalogowaniu się. Gra polega na wykonywaniu Zadań przez Uczestnika i potwierdzaniu ich wykonania bezpośrednio w Aplikacji. Wykonanie Zadania jest zaliczane Uczestnikowi tylko przy wypełnieniu przez Uczestnika założeń danego Zadania. Za wykonanie danego Zadania Uczestnik otrzymuje określoną dla danego Zadania liczbę punktów. Główną płaszczyzną rywalizacji Uczestników jest zdobywanie jak największej liczby punktów przez realizację Zadań. Zadania dostępne w Grze Uczestnicy mogą wykonywać w określonej częstotliwości. Częstotliwość wykonywania danego zadania (np. jednorazowo, wielorazowo, codziennie, co tydzień, co miesiąc) jest każdorazowo określona przy danym Zadaniu.

W zakresie sposobu przydzielania Punktów, są dwa rodzaje Zadań / Misji specjalnych:
• deklaratywne, w których Punkty naliczane są po tym jak Uczestnik zadeklaruje wykonanie Zadania,
• wymagające potwierdzenia, których wykonanie jest weryfikowane przez Arbitra pod względem spełnienia warunków danego Zadania.

Jedną z możliwości potwierdzenia wykonania Zadania lub Misji Specjalnej jest zamieszczenie w Grze zdjęć z realizacji Zadania.

Zdjęcia oraz informacje przekazane przez Uczestnika mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz jego podmioty powiązane lub zależne w komunikacji, w tym Internecie, social mediach oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody na ich publikację przez autora (w przypadku osoby indywidualnej) lub przez autora i organizację (w przypadku pracownika firmy).

Prawa własności intelektualnej do treści zadań znajdujących się w Aplikacji przysługują wyłącznie GRYWIT. Zabrania się publikacji oraz kopiowania ich treści bez uprzedniej, pisemnej zgody GRYWIT. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie praw autorskich GRYWIT do Aplikacji może spowodować znaczną szkodę w majątku GRYWIT.

Zdobyte Punkty Uczestnicy przeznaczają na Nagrody, wymieniając odpowiednią liczbę Punktów na dostępną w zamian za te punkty Nagrodę, zgodnie z opisem widniejącym przy danej Nagrodzie, o ile dana Nagroda jest dostępna. Uczestnik rezerwuje Nagrodę w Grze, w przypadku dokonania rezerwacji Nagrody, nie ma możliwości zmiany decyzji lub zwrotu Punktów. Zdobyte Punkty podlegają wymianie wyłącznie na Nagrody wskazane w Aplikacji, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. Posiadanie Punktów nie jest równoznaczne z otrzymaniem Nagrody, zaś Administrator aplikacji nie gwarantuje, iż udział w Grze zakończy się zdobyciem Nagrody przez Uczestnika. Uczestnik musi samodzielnie zarezerwować nagrodę zgodnie z ust. 9 powyżej.

Po zakończeniu Gry, Punkty zdobyte przez Uczestników zostaną skasowane. Wynik uczestnictwa w Grze stanowi wyłącznie rezultat oceny działań Uczestnika biorącego udział w Grze lub zależy od umiejętności i rywalizacji pomiędzy Uczestnikami, według zasad określonych w Regulaminie tj. z wyłączeniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.

Zabrania się:
• korzystania z programów automatyzujących wykonywanie Zadań;
• łamania prawa i dobrych obyczajów;
• podejmowania działań ryzykownych dla zdrowia lub życia Uczestników lub osób trzecich;
• przesyłania potwierdzeń wykonanych zadań, które nie są zgodne z ich treścią;
• korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
• publikowania materiałów mogących zostać uznane za obraźliwe, dyskryminujące, wulgarne oraz w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem.

Uczestnicy łamiący postanowienia Regulaminu, w szczególności opisane w punkcie ust. 14 powyżej mogą być decyzją Administratora aplikacji lub Organizatora usuwani z Gry lub mogą być im kasowane Punkty zdobyte w Grze.

Administrator aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek usunięcia Uczestnika z Gry lub skasowania mu punktów.

Administrator aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem oraz używanie Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
§ 3. Postępowanie reklamacyjne.

Uczestnicy mogą składać do Administratora aplikacji reklamacje dotyczące Aplikacji. Uczestnik może zgłosić reklamację w formie elektronicznej za pomocą formatki „Kontakt” w Grze lub na adres: gra@grywit.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest opisać reklamowane zdarzenie oraz wskazać swój adres e-mail do kontaktu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora aplikacji na wskazany przez Uczestnika w reklamacji adres e-mail. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.
§ 5. Dane Osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do otrzymania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk, rankingów i zestawień, otrzymywania informacji mailowej odnośnie postępów w grze, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Administrator aplikacji jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych na zlecenie Organizatora. Dane przetwarzane w ramach Aplikacji będą przechowywane przez okres korzystania przez Uczestnika z Aplikacji oraz przez okres niezbędny do rozliczenia korzystania z Aplikacji.

W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem info@grywit.pl
6. Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Regulamin, zamieszczony na serwerze Administratora aplikacji, dostępny jest w mailu aktywacyjnym oraz w Aplikacji w sekcji „Komunikacja”.

Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z Aplikacji. Wszelkie spory powstałe na skutek korzystania przez Uczestnika z Aplikacji lub Gry rozpoznawane będą przez sądy polskie, prawem właściwym jest prawo polskie.

Gra możliwa jest do pobrania z Google Play oraz App Store. Warunkiem korzystania z Aplikacji, jest dostęp do sieci internetowej, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych oraz posiadanie przez Uczestnika konta email. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe dzięki innym urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy w Internecie.

GRYWIT Application Terms of Use

§ 1. General provisions.

These Terms and Conditions set out the rules for the use of the Application placed on the „GRYWIT” incentive platform, in particular regulating the rights and obligations of registered Participants using the Application. The provisions of these Terms and Conditions are binding for the Participants. The use of the Application shall take place upon acceptance of the content of these Terms and Conditions. The Participant using the Application undertakes to comply with the provisions of these Regulations.

The Application is administered by Anna Jankowiak conducting business activity under the name GRYWIT Anna Jankowiak, with registered office in Gdańsk, address: ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk, holding NIP: 5932269424, REGON: 364500350. The Administrator of the Application on the basis of the agreement concluded with the Organiser for the entrustment of the processing of personal data acts as a processor within the meaning of Article 4(8) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: „RODO”) which means that it collects and processes personal data on behalf of the Organiser. You acknowledge that it is the Organiser who acts as the Controller of your personal data within the meaning of Article 4(7) of the RODO.
For the purposes of these Terms and Conditions, the following definitions shall apply:.

Application Administrator – Anna Jankowiak running a business under the name GRYWIT Anna Jankowiak with registered office in Gdansk, 7 Sopocka Street, 80-299 Gdansk, holding NIP 5932269424, REGON: 364500350.

Application – a mobile application available on Google Play and App Store developed by GRYWIT, used to motivate employees, consumers or other persons, based on a game.

Game – the range of activities undertaken by Application Participants as defined in these Terms and Conditions within the Application.

Participant – an employee of the Organiser or another person authorised by the Organiser who has received a personalised activation link, accepted the Terms and Conditions and is authorised to use the Application.

Arbiter – a person appointed by the Organiser, authorised to accept the correctness of the performance of the Tasks.

Special Missions – are Tasks of a special nature due to their scope or difficulty level. The performance of Special Missions is only possible when they are available in the „Missions” section of the Game. The objective, rules and duration of the Tasks and the number of points the Participant may obtain for completing them are set out in the description of each Task. Task – the performance by the Participant of a specific activity confirmed by the Game. A description of the Task and the number of points the Participant may earn for completing it is set out in the description of the Task.

Points – virtual points awarded to Participants for completing Tasks in the Game and for taking part in Special Missions. Points are exchanged for Prizes in accordance with the procedure described in the Terms and Conditions. Points can only be used in the Game and during the Application.

Prizes – awards to Participants which are granted to Participants in exchange for earning a certain number of Points. The Catalogue of Prizes appears in a separate section in the Game – the „Prizes” section, where Participants select Prizes by exchanging them for a certain number of Points earned. Prizes are awarded by the Application Organiser.

Badges – virtual awards for Participants which are granted to Participants in exchange for a certain number of Points earned.

Organiser – the customer on whose behalf GRYWIT runs the Game.
§ 2. Rules for using the Application, earning Points and awarding Prizes..

The Application works correctly on Android systems above version 4.3 and iOS above version 10.

In order to participate in the game, the Participant should activate access to the Application, sent from the address gra@grywit.pl, by: confirming the activation link, setting the password, accepting the conditions of use of the Application set out in the Terms and Conditions. Once the above steps have been completed, the Game will be available on the App Store or Google Play, which must be installed on the device. The use of the Game is possible after logging in. The Game consists of the Participant performing Tasks and confirming their completion directly in the Application. The completion of a Task is only credited to the Participant when the Participant has fulfilled the objectives of the respective Task. For completing a given Task, the Participant receives the number of points specified for that Task. The main level of Participants’ competition is to earn the highest number of points by completing Tasks. Tasks available in the Game can be completed by Participants at a specific frequency. The frequency of a given task (e.g. one-off, multiple times, daily, weekly, monthly) is specified for each task.

Requiring confirmation, the completion of which is verified by the Arbitrator as to whether the conditions of the Task in question have been met.

One way to confirm the completion of a Task or Special Mission is to post photos of the completion of the Task in the Game.

The photographs and information provided by the Participant may be used by the Organiser and its affiliates or subsidiaries in communications, including the Internet, social media and information and promotional materials only after prior consent to their publication by the author (in the case of an individual) or by the author and the organisation (in the case of a company employee).

The intellectual property rights to the content of the tasks in the Application are exclusively vested in GRYWIT. It is prohibited to publish or copy their content without the prior written consent of GRYWIT. The Participant acknowledges that infringement of GRYWIT’s copyright in the Application may cause significant damage to GRYWIT’s assets.

Participants shall spend the Points they have earned on Rewards by exchanging the relevant number of Points for a Reward available in exchange for these Points, as described next to the relevant Reward, if the relevant Reward is available.

The Participant reserves a Prize in the Game, once a Prize has been reserved, it is not possible to change the decision or return the Points. The Points earned are only exchangeable for the Prizes indicated in the Application, under the terms and conditions set out in these Rules. Prizes are not exchangeable for their equivalent in money or for prizes of any other type. The possession of Points is not tantamount to obtaining a Prize, and the Application Administrator does not guarantee that the Participant’s participation in the Game will result in the Participant obtaining a Prize. The Participant must reserve the Prize himself/herself in accordance with paragraph 9 above.

Upon completion of the Game, the Points earned by Participants will be erased. The result of participation in the Game is solely the result of the evaluation of the actions of the Participant taking part in the Game or depends on the skills and competition between the Participants, according to the rules set out in the Terms and Conditions, i.e. excluding any elements of a random nature.

It is prohibited to:

– to use programs that automate the execution of the Tasks;
– break the law or good manners;
– take actions which are hazardous to the health or life of Participants or third parties;
– to send confirmations of completed Tasks which do not comply with their content;
– use the Application in a manner incompatible with its purpose;
– publish material which may be considered offensive, discriminatory, vulgar or in any other way unlawful.

Participants who breach the provisions of the Rules, in particular those described in paragraph 14 above, may be removed from the Game by a decision of the Application Administrator or the Organiser or have any Points earned in the Game deleted.

The Application Administrator shall not be liable for any damage caused as a result of a Participant being removed from the Game or having his/her Points deleted.

The Application Administrator shall not be liable in any way for the actions of the Participants in breach of the Rules and Regulations or the use of the Application contrary to its purpose.
§ 3. Complaint procedure.

Participants may submit complaints regarding the Application to the Application Administrator. The Participant may lodge a complaint electronically using the „Contact Us” form in the Game or at the following address: gra@grywit.pl, no later than 14 days from the date on which the circumstances justifying the lodging of the complaint occurred. The time limit for lodging a complaint is determined by the date on which the Participant sends the email. The Participant is obliged to describe the advertised event and indicate his/her e-mail address for contact. The Participant will be notified of the outcome of the complaint procedure by e-mail, immediately, no later than 14 days from the date of receipt of the complaint by the Application Administrator to the e-mail address indicated by the Participant in the complaint. Complaints will be considered on the basis of the Regulations.
§ 5 Personal Data..

The processing of Participants’ personal data is carried out in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC known as the General Data Protection Regulation (GDPR) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data.

The administrator of the personal data is the Organiser. The aforementioned personal data will be processed exclusively for the purposes related to the use of the Application, i.e. for the purposes related to determining the right of a given Participant to receive a Prize, issuing a Prize, announcing the results, preparing statistics, rankings and summaries, receiving e-mail information regarding the progress in the game, considering possible complaints and accounting and tax reporting – in accordance with separate regulations.

The Application Administrator is an entity processing personal data on the basis of a personal data entrustment agreement on behalf of the Organiser. The data processed within the Application will be stored for the period of the Participant’s use of the Application and for the period necessary to account for the use of the Application.

In matters concerning the processing of personal data, you can contact info@grywit.pl.
6. Final provisions.

The Regulations enter into force on the date of their publication.

The Rules and Regulations, posted on the Application Administrator’s server, are available in the activation email and in the Application in the „Communication” section.

The Terms and Conditions are the only document specifying the rules of use of the Application. Any disputes arising as a result of the Participant’s use of the Application or the Game will be recognised by the Polish courts, the applicable law being Polish law.

The Game can be downloaded from Google Play and the App Store. In order to use the Application, the Participant must have access to the Internet, with installed software allowing for browsing online resources, and must have an email account. The use of the Application is possible with other terminal devices capable of working on the Internet.
wellbeing-zero-waste-2022

Dowiedz się więcej